Έκθέσεις Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού, Πλατεία Wittennberg, Βερολίνο 1998.

1/9