Έκθέσεις "Έργα 2000-2006", Galerie Denise René, Espace Marais, Παρίσι, 2006.

1/8