Έκθέσεις "Έργα 2002- 2008", Αίθουσα Τέχνης Καππάτος, Αθήνα 2008.

1/19