Έκθέσεις "Windows", Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (ΜΙΕΤ), Θεσσαλονίκη, 2009.

1/12