Έκθέσεις "Νέα έργα και άγνωστα έργα 1961-1965", Αίθουσα Τέχνης Καππάτος, Αθήνα 2015.

1/19